Skip to main content

Praktika

Proviisoriõppe üks olulisemaid etappe on 6-kuuline praktika, mis toimub viiendal kursusel.

Tartu Ülikool on lähtuvalt praktikabaasidele esitatavatest nõuetest koostanud praktikabaaside nimekirja, mille alusel leiab üliõpilane omale sobiva praktikabaasi. Võimalusel arvestatakse üliõpilase soovi läbida praktika oma kodukohas.

Praktika kestab kokku pool aastat, millest suure enamuse moodustab praktika üldapteegis, kus praktiseeritakse retsepti- ja käsimüügiravimite nõustamist, ravimite valmistamist, teiste apteegikaupade soovitamist; saadakse ülevaade apteegi tegevusest ning õpitakse patsiendi ravikvaliteedi parandamiseks suhtlema teiste tervishoiutöötajatega. Apteegi poolt on igale tudengile määratud juhendaja.

Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste apteegipraktika toimub 5. kursusel ja kestab kuus kuud (novembrist aprillini). Apteegipraktika baasiks on apteek või apteegid, kus üliõpilane saab omandada täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi erinevate apteegiteenuste osutamiseks ja teiste apteegitegevuste teostamiseks. Üliõpilane võib apteegipraktika läbida maksimaalselt kahes apteegis. Praktikabaas peab pakkuma kaasaegsel tasemel apteegiteenuseid, võimaldades üliõpilasel saada ülevaade ja omandada praktilisi teadmisi erialase kompetentsuse tõhusamaks kinnistamiseks. Loe apteegipraktika kohta lähemalt Moodle'ist. 

Projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust kooli enesehindamise ja välishindamise kaudu. Lisaks TÜ farmaatsia instituudi poolse enesehindamise analüüsi koostamisele kaasati hindamisprotsessi ka praktikajuhendajad farmaatsia instituudist ja apteekidest ning üliõpilased, paludes neil intervjuudel välja tuua erinevaid apteegipraktikaga seotud aspekte. Pärast kokkuvõtete tegemist otsustati tunnustada Tartu Ülikooli meditsiini õppekavagrupi proviisoriõppe õppekava praktikaprotsessi 2021–25 kvaliteedimärgiga.

Lõpueksam

Kuigi kõik õppeained lõpevad eksami või arvestusega ja need on erinevatel kursustel seega varasemalt tehtud, ootab proviisoriõppe lõpetajat ees veel ka lõpueksam. Olukorda võib võrrelda puslega: selle tükid on eelnevast juba olemas, kuid nüüd tuleb need veel korra üle vaadata ja ühtsesse tervikpilti asetada. Viimastel aastatel on kirjalikul lõpueksamil sada küsimust, mille proportsioonid kitsamate erialaainete vahel tulenevad nende õpetamise mahust. 

Vaata proviisoriõppe lõpueksami teemasid.

Uurimistöö

Proviisoriõppe uurimistööd on eksperimentaalsed või uurimuslikud, referatiivsed uurimistööd kaitsmisele ei kuulu. Uurimistöö teema peab olema seotud proviisoriõppe õppekavas oleva õppeainega.

Uurimistöö vormistamisel lähtutakse akadeemilisele uurimistööle omastest nõuetest.

Tutvu uurimistööde vormistamise ja kaitsmise juhendiga.

Tutvu varasemalt kaitstud uurimistöödega.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MV

Sel aastal muutub vastuvõtt arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse õppesse

Jaga
18.01.2022
#õppimine
MV

Lõpueksam ja uurimistöö

Jaga
18.01.2022