Õppimine

Proviisori õppekava annab sulle laiapõhjalised teadmised ravimitest alates nende disainimisest, tootmisest ja toimest organismis kuni inimeste nõustamiseni sobiva ravimi leidmisel. 

Proviisor ehk ravimiteadlane on ainus koolitatud spetsialist Eestis ravimite tootmise alal. Proviisoriks õppides saad sa Euroopa tasemel haridusele lisaks proviisori kutsetunnistuse, mis tagab sulle kindla töökoha, sest apteekrit vajatakse kõikjal ja alati. Proviisori tööpõld on väga lai ja mitmekülgne. Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit.

Tutvu proviisoriõppekava sissastumistingimustega.

Õppetöö

Proviisoridiplomi saamiseks tuleb läbida viieaastane õpe ja seejärel vastab su haridus magistritasemele. Koos kõrgharidusdiplomiga saad proviisorikutse, mis võimaldab asuda kohe pärast lõpetamist erialasele tööle.

Proviisoriõppes koolitatakse välja ainulaadse kompetentsiga spetsialiste, kes teavad raviainete füsikokeemilisi omadusi, oskavad ravimeid disainida ja välja töötada, tunnevad inimese organismi normaalset talitlust ning teavad kaasaegse tervishoiu- ja farmaatsiasüsteemi põhimõtteid.

Proviisori ehk ravimiteaduse õpe kestab viis aastat ja toimub kursusesüsteemis. Esmalt läbitakse eeldusained ja seejärel omandatakse süvitsi erialased teadmised. Tegemist on päevaõppega, mille õppevormiks on nii loengud, seminarid kui ka praktikumid. Praktikumides tehakse erinevaid laboratoorseid töid, näiteks analüüsitakse ravi- ja abiainete füüsikalisi ja keemilisi omadusi, valmistatakse ja disainitakse erinevaid ravimvorme ja -preparaate, analüüsitakse ja hinnatakse taimsete droogide kvaliteeti ning käsitletakse ravimiarenduses ja -tootmises kasutatavaid aparaate. Seminarides kasutatakse simulatsioonimeetodeid, et toetada ravimiinfo tõhusat edastamist ja patsiendi nõustamist. Samuti arenevad sinu meeskonnatöö- ja korraldusoskused, õpid koostama projekte (sh äriplaani) ja raamdokumente ning esitama analüüsitulemusi.

Õppetööd viivad läbi noored energilised ja pikaajalise kogemusega õppejõud. Viimaste seas on rahvusvaheliselt tunnustatud oma valdkonna tippteadlased ning pikaajalise praktilise kogemusega spetsialistid.

 

Peamised õpetatavad valdkonnad

Farmatseutilise tehnoloogia õppeainetes õpitakse nii teoreetiliselt kui praktiliselt tundma erinevaid ravimvorme ja nende valmistamise eripärasid. Praktikumide käigus on võimalik ise erinevaid ravimvorme ja -preparaate valmistada, neid disainida ja analüüsida. Alustatakse lihtsamatest ravimvormidest, kuid õpitakse tundma ka kaasaegseid uuemaid tehnoloogiaid (näiteks elektrospinnimine ja 3D-printimine) ja väga keerulisi nanotehnoloogilisi ravimpreparaate. Sügavama huvi korral on sul võimalik anda oma panus farmaatsia instituudi uurimistöösuundadesse.

Farmatseutilise keemia ja analüüsi õppeainetes õpitakse tundma raviainete klasse (nii sünteetilisi kui looduslikke ühendeid) ning nende analüüsimiseks kasutatavaid keemilisi ja instrumentaalseid meetodeid. Õppeainete läbimisel omandad käelised oskused erinevate raviainete analüüside tegemiseks, nende planeerimiseks ja saadud tulemuste interpreteerimiseks (ehk mitmesuguste arvutuste ja järelduste tegemiseks).

Farmakoloogia õppeaines õpitakse tundma põhiliste kliinilises kasutuses olevate ravimite toimeid ja nende kasutamist haiguste ravis. Pärast õppeaine läbimist tead, milliste ravimi omaduste ja molekulaarsete mehhanismide kaudu ravimid terapeutilist toimet avaldavad ning miks tekivad ravimite kõrval- ja koostoimed. Samuti oskad hinnata erinevate ravimite ja ravimirühmade suhtelisi eeliseid ja puudusi nende kasutamisel haigusseisundite või haiguste ravis ning rakendada oma teadmisi kõrvaltoimete vältimiseks või korrigeerimiseks. Loengute ja seminarivormis toimuva õppe käigus antakse teoreetiline taust, mis on aluseks ravimialasel nõustamisel.

Kliinilise farmaatsia õppeainetes harjutatakse seni omandatud kliiniliste ja farmatseutiliste teadmiste ühendamist ja sünteesimist patsiendi ravimikasutuseks. Olulisel kohal õppes on haigusjuhtude analüüs. Pärast õppeaine läbimist tunned farmakoteraapia põhietappe, ravimite ja ravimiannuse valiku põhimõtteid lähtuvalt patsiendist ja tema kliinilisest seisundist. Oskad ära tunda, hinnata ja sellega ennetada või vähendada hulgiravimikasutamisega seotud ohte (ehk ravimite koos- ja kõrvaltoimeid), oled kursis ravimikontsentratsioonide määramisega ravi paremaks ohjamiseks ning oskad leida usaldusväärset teavet vastamaks farmakoteraapia alastele küsimustele.

Biofarmaatsia on ravimitega seotud teaduseid ühendav õppeaine. Biofarmaatsia põhiülesanne on uurida ravimpreparaatide käitumist organismis (näiteks raviaine vabanemist, imendumist, jaotumist, metabolismi, eritumist) ning neid mõjutavaid tegureid. Nende protsesside käigus omandad teadmised ravimpreparaadi ja manustamise omaduste tähtsusest toimeaine farmakokineetikale ning selle toimele. Lisaks seostad teadmisi varasemalt õpituga, näiteks farmatseutilise tehnoloogia, farmakoloogia ja kliiniliste õppeainetega. Õppeaines saadud teadmised on vajalikud igapäevases proviisoritöös, et nõustada patsiente ja teisi tervishoiutöötajaid.

Füüsikalise farmaatsia õppeaines õpitakse tundma ravimvormide disaini ja väljatöötamise ning ravimi organismis toimimise omadusi. Sealhulgas tutvustatakse analüütilisi meetodeid nende omaduste uurimiseks. Omandatud teadmised aitavad ühendada farmatseutilise tehnoloogia, abiainete, ja biofarmaatsia kursustel saadud teadmisi. Õppeaine läbimisel oskad analüüsida ravi- ja abiainete olulisi füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning seletada farmaatsias esinevaid nähtusi füüsikalise keemia seaduste ja printsiipide abil. Need kursusel saadud teadmised on olulised omandamaks oskusi töötamiseks ravimiteadlasena ravimitööstuses ning raviminõustajana, et selgitamda ravimpreparaadi koostist ja oodatavat toimet inimorganismis.

Biotehnoloogia õppeaine annab ülevaate biotehnoloogiast ja farmatseutilisest biotehnoloogiast ning nende rakendamisest meditsiinis ja farmakoteraapias. Esmalt läbid teoreetilise poole (loengutest ja interaktiivsetest seminaridest), mis hõlmab farmatseutilise biotehnoloogia põhiprintsiipe ning annab ülevaate bioloogiliste raviainete klassidest ja nende transpordiga seotud küsimustest. Lisaks tutvustatakse rakendamisvõimalusi ravimiarenduses ja farmakoteraapias. Praktikumides õpid tundma rakukultuurimudelite käsitlemist ja biololoogiliste näidisraviainete farmakoloogilise toime analüüsimeetodeid. Aine läbimisel oled omandanud alusteadmised biotehnoloogiast ja farmatseutilisest biotehnoloogiast, omad ülevaadet erinevatest bioloogiliste raviainete arendamisest ja oskad seda rakendada erialases töös.

Farmakogeneetika õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade inimese genoomi ja selle varieeruvuse mõjudest ravimite käitumisele ja toimele organismis. Õpid nende teadmiste rakendamist meditsiinis ja farmakoteraapias. Kursus koosneb teoreetilisest poolest (loengutest ja interaktiivsetest seminaridest), mis käsitlevad farmakogeneetika ja farmakogenoomika alusmõisteid ja põhiprintsiipe, ning praktikumidest, mis käsitlevad farmakogeneetikaalaste andmebaaside kasutamise võimalusi farmakoteraapias. Aine läbimisel oled omandanud farmakogeneetika alusteadmised ja omad ülevaadet nende teadmiste rakendamisest oma erialases töös.

Farmakognoosia on ravimiteaduse haru, mille fookuses on ravimite ja ravimisarnaste toodete looduslikud allikad ning nende esmase ümbertöötamise saadused. Õppe käigus õpitakse tundma taimseid ja loomseid drooge, nende levikut ja saamist, keemilist koostist, kvaliteedi tagamist ning kasutamist ravimiarenduses ja muudel tervise tugevdamise eesmärkidel. Pärast õppeaine läbimist tunned droogide klassifikatsiooni, tead droogide ja nende looduslike allikate eesti- ja ladinakeelseid nimetusi, oled võimeline neid ära tundma, valdad teadmisi nende keemilise koostise ja praktilise kasutumise osas ning oskad patsiente, ravimi- ja toidulisandite tootjaid ja teisi tervishoiutöötajad nendes küsimustes nõustada.

Sotsiaalfarmaatsia õppeainetes antakse tulevasele ravimispetsialistile lisaks ravimite kvaliteedi ja valmistamisalastele kompetentsidele teadmisi ravimitega seotud õiguslikest, eetilistest, majanduslikest, poliitilistest, sotsiaalsetest, käitumuslikest ja psühholoogilistest aspektidest. Lisaks süvendatakse arusaamist ravimiteaduse olulisusest tervishoius ja koostöövajadusest multidistsiplinaarses meeskonnas. Samuti praktiseeritakse ülekantavate oskuste nagu digipädevus, enesejuhtimise, meeskonnatöö ja juhtimine arendamist.

Praktika on proviisoriõppe kõige mahukam õppeaine, mis toimub kuue kuu jooksul õppe viimasel aastal üld- ja haiglaapteegis. Üliõpilased rakendavad varasemate õppeainete käigus kogutud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ravimite ja teiste apteegikaupade käitlemisel, väljastamisel ja patsiendikesksel nõustamisel ning ravimite valmistamisel. Lisaks tutvutakse apteegi juhtimise s-h kvaliteedi- ja personalijuhtimisega, hinnatakse apteegitegevuse vastavust õigusaktidega ning luuakse tõhusaid apteegi tegevusindikaatoreid. Nendele, kes soovivad oma erialast karjääri alustada apteegis, on see heaks võimaluseks oma teadmiste arendamiseks ja koheseks tööle asumiseks peale ülikooli lõpetamist.

Pärast õppekava lõpetamist on sul erialased teadmised ja oskused tööle asumiseks üldapteegis, haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes või õpingute jätkamiseks doktoriõppes nii farmaatsia- kui ka siduserialadel.

Farmaatsia instituut on pälvinud ka õppekvaliteedi edendamise auhinna.

 

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Ravimtaimehuvilistele on avatud "Farmakognoosia" mikrokraad

Ravimtaimehuvilistele on avatud Tartu Ülikoolis farmakognoosia mikrokraadiprogramm